HET ZORGTEAM!

 

 

Een goede school (schoolbestuur met beleidsvoerend vermogen) schept de omstandigheden waarin leerkracht en kinderen op de best mogelijke manier samenleven en leren.

 

Dit schooljaar werken we verder met het zorgteam. De zorgcoördinator, de zorgleerkrachten, de directeur en een afvaardiging van het CLB maken deel uit van het zorgteam. Ze komen op geregelde tijdstippen samen om de problemen te bespreken die via aanmeldingsformulieren door de titularissen worden doorgegeven, en om handelingsplannen op te stellen.

 

Met het zorgteam willen we zorg dragen voor alle kinderen van onze school en in het bijzonder voor het leerbedreigde kind.

 

Specifiek: het zorgteam is bedoeld voor kinderen die hulp nodig hebben maar ook om leerkrachten te coachen in het uitstippelen van een eerstelijnszorg. De eerste zorg na vaststelling van een probleem gebeurt immers door de klastitularis zelf.

 

De zorg voor kinderen gebeurt door zowel individuele hulp als door hulp in kleine groepjes en dit in en/of buiten de klas.

 

Het zorgteam ziet zijn werk vooral als een aanvulling op het werk van de titularissen en als schakel naar hulpverlening buiten de school.

 

Ook voor advies, overleg en eventuele doorverwijzing wordt het zorgteam aangesproken.

 

 

Anne  Van Tieghem

directrice

 

Katrien Lievens

zorgcoördinator

 

CLB

externe hulp